Selasa, 01 Januari 2013

Terjemah Kitab Al- Ajnas ( Sayyidina Asif bin Barkhoya / Mentri Nabi Sulaiman A.S )


Kitab Al- Ajnas merupakan salah satu kitab hikmah tertua di dunia yang berusia sekitar
5000 tahun, kitab ini di susun oleh wajir / menteri Nabi sulaiman AS yang bernama Sayyidina
Asif Bin Barkhoya, isi kitab ini terdiri dari 188 bab ilmu hikmah yang sangat langka sekali, inilah
bab pertama dari kitab al- Ajnas , mudah mudahan memberikan manfa'at bagi para pengunjung
Blog khumaira66, inilah terjemah Al-Ajnas :


Latifatul Ula ( Latifah Awwal )

Dengan nama Allah SWT Yang maha kuat dan agung, Awal nya mahluq yang taat pada Allah
SWT, Adalah Ta͛atnya Malaikat pembawa Arasy, Dan inilah Asma͛ Malaikat Pembawa Arasy :
Bihamyafahin Bajmatin Yaghfarin Mayhaqarin Masyalin Syahwanin Syahuunin Bajahuunin
Malyahuunin

Tafsir nya dengan bahasa Arab adalah :

Ya Allahu antal wahidu anta as-samadhu antal qadiru antal hayyul qayyumu rabba kulla
syay-in wa ilaha kulli syay-in wa ͚alima bikulli syay-in qaadirun ͚ala kulli syay-in la ya͛zibu
anka mistqala dzarrati syay-in ta͛alayta pala tura.

Artinya : Wahai Allah engkau yang maha tunggal, Engkau yang maha tempat bersandar, Engkau
yang maha kuasa, Engkau yang maha hidup berdiri dengan sendirinya, Tuhan yang mengurus
segala sesuatu dan tuhan segala sesuatu dan engkau mengetahui pada segala sesuatu, Yang
Maha kuasa atas segala sesuatu,Engkau maha tidak tercela sekecil apapun, engkau yang maha
tinggi dan tidak terlihat.

Ketahuilah oleh kalian semua, allah SWT telah menjanjikan pada kalian, Bahwa
sesungguhnya Asma͛ asma͛ ini apabila kalian membaca dengan Asma͛ ʹ Asma͛ di atas ,
membacanya dalam keadaan suci dari najis, Suci pakaian dan tempat, Hati ikhlas maka akan
turun kepada engkau beberapa malaikat yang berwujud cahaya , maka bergetarlah langit &
Bumi dan bergetar juga semua yang ada di langit dan di bumi, para Malaikat tsb dapat
melakukan untuk menghadirkan malaikat golongan ruhani untuk anda, menjadikan haybah /
wibawa si pembaca asma͛ tsb di hadapan para pembesar, dapat di terima di semua kalangan
serta si pembaca dapat mengikat lidah lawan bicaranya ( kalau bisnis kata si pengamal jadi
maka lawan bicaranya akan ta͛at serta patuh pasa apa yg dia katakan ), Dilaksanakan semua
hajatnya, sapat di gunakan tameng ghaib dan dzohir dari semua gangguan mahluq, dapat di
gunakan sebagai senjata ghaib untuk merusak, menghukum, membinasakan musuh yg tidak di
ridhai allah swt.

Latifatust Tsaniyyah ( Latifah kedua )

Asma͛ atau bacaan latifah yang ke 2 Allah swt telah ciptakan dari asma͛ Latifah ke 2 ini para
malaikat yang menempati Suradiqatil ͚Udzma͛ ( Tempat / Tenda yg sangat besar ), Dan dengan
Asma͛ inilah Allah SWT menerima taubatnya Nabi Adam AS, Dan dengan Asma͛ Latifah ke 2
inilah Nabi Isa AS Menghidupkan orang mati, menyembuhkan penyakit, menyembuhkan buta
mata, Maka apabila anda membacanya dalam keadaan suci baik badan, tempat serta pakaian
maka akan bergetarlah gunung-gunung karena agungnya Asma͛ ini, Dan inilah Asma͛ yg
dimaksud :

ANNI BAYROKHIN BAYRUUKHIN BARKHUWA SYAIROKHIN SYAARUUKHIN YATMAKHIN
SYAKHOOYAA MUUKHIN FAASIKHIN SYAMUUKHIN SYAMIIKHOO MAKHIKHO ARIIKHO
BAYRUUKHO BAHIYA YA BUUMA HUUROYAAWAMAHIN MAHAARUUTIN YA HUUHIN
SYAIMUU MALSAYAMIIMIN MAQNAANAN BISYAFHARAZIN BAARUUKHIN SYARFAYUUKHIN
BAALUUKHOO ANTA ANTA BADI͛US SAMAWATI WAL ARDI

Tafsirnya dalam bahasa Arab adalah :

Anta Allahu alladzi laa ilaha illa anta ajalla man dzukira wa ahaqqa man humida wa ajwada
man suila wa awsa͛a man ͚utiya la ilaha illa anta ͚alama man ullima wa ͚arafa man malaka
wa ansara man istaghiitsa la ilaha illa anta ihtajabta anil kholqi wa atsbatal fadla ila nafsika
wakhtasasta bil asmail husna wa ahatta jami͛al asyya-i bil ilmi wal qudrati tud͛a fatujiiba wa
tusalu fatu͛tiya katabtal atsara wa ahsoytal ͚amara anta antal malikul jabbarul wahidul
qohharu la ilaha illa anta tudzillu bilqudrati man syi͛ta wa tarfa͛u bil ͚izzati man syi͛ta anta
anta allahu al maaliku quluubal kholaaiqi biyadika taqollabuha kayfa syi͛ta alqaulu ma qulta
wal qodha-u ma qodhayta walhukmu ma hakamta la radda liamrika wa laa daafi͛a
liqodhaaika wa antal hayyul qayyumu.

Artinya :

 ͞ Engkau Allah yang tida tuhan selain engkau, engkau memuliakan orang yang
mengingatmu, dan engkau telah membenarkan orang yang menyembahmu, Dan engkau
mengutamakan orang yg telah memujimu, Dan engkau telah meluluskan orang yang
memintamu, Dan engkau telah meluaskan orang yang telah kau beri, Tiada tuhan selain
engkau, Engkau lebih mengetahui dari mahluq yg telah kau beri ilmu, dan engkau lebih
mengetahui dari dari raja yang telah engkau beri pengetahuan, Dan engkau telah menolong
pada orang2 yang memohon pertolonganmu, Tiada tuhan selain engkau , engkau telah
menutup dzatmu dari ciptaan engkau, Dan engkau telah menetapkan keutamaan pada dirimu,
dan engkau telah mengkhususkan dzatmu dengan asmaul husna, Dan engkau telah melindungi
segala sesuatu dengan ilmu dan qudratmu, Engkau di panggil maka engkau menjawab, dan
engkau di minta maka engkau memberi, Engkau telah menulis atsar dan engkau telahmenjaga
umur umur makhluq, Engkau engkau yang maha raja, yang maha memaksa, yang maha
tunggal, Tiada tuhan selain engkau, engkau hinakan dengan kekuasaanmuorang yang engkau
kehendaki, Dan engkau telah mengangkat derajat dengan keagunganmu orang yang engkau
kehendaki, engkau engkau yang maha memiliki hati hatinya semua makhluq yang berada
dalam kekuasaanmu, Engkau yang merubah hati tsb sekehendak engkau, maha benar firman
yang engkau firmankan, dan maha benar rencana ( Qadha ) yang telah engkau rencanakan,
Dan maha benar hukum yang telah engkau gariskan, Tiada yang dapat menolak terhadap
perintahmu, dan tiada seseorangpun yang dapat membentengi dari rencanamu ( qadha ), San
engkau maha hidup dan berdiri dengan sendirinya͟.

Ketahuilah wahai saudaraku sesungguhnya Asma͛ Asma͛ diatas berpencar mengelilingi
tongkatnya nabi Musa AS , dan didalam tongkat nabi musa terdapat 31 Asma͛ pada setiap 1
Asma͛ mempunyai 10 keutamaan yang luar biasa diantaranya : Dapat mengeluarkan berbagai
macam Mu͛zizat, membuka kunci kunci, membatalkan semua jenis sihir, mengikat lidah,
menghancurkan musuh, membinasakan raja raja yang sombong, dan asma͛ di atas dapat
digunakan untuk memanggil golongan ruhani bumi, dapat digunakan mencuri secara ghaib,
benteng, tameng, menghukum orang yg dzolim, asihan / pelet, menarik ghaib / orang yg kabur/
jauh, dan dapat digunakan untuk semua hajat dengan kekuasaan allah yang allah telah letakkan
kuasanya pada Asma͛ dia atas tsb, dan Asma͛ tsb dapat digunakan pada semua pekerjaan
pekerjaan mulia.

Dan dari sebagian ke khususan Asma͛ Latifah ke 2 di atas adalah : Apabila anda menulisnya
pada kaca cermin yang terbuat dari batu kemudian di hadapkan pada bintang selama 7 hari,
Maka golongan ruh apapun yang anda panggil akan hadir menjawab panggilan anda dan
mereka tidak akan berpaling dari perintah anda, Dan asma͛ ini dapat engkau pergunakan untuk
menarik pencuri, mengeluarkan segala jenis harta terpendam, Apabila anda membaca Asma͛ ini
maka akan turun pada anda para malaikat yang akan membawa para raja ruhani dari yang
engkau kehendaki, Dan bagi Asma͛ Latifah ke2 ini mempunya berbagai macam kegunaan yg
sangat langka dan tidak terbilang manfa͛atnya.

Latifatuts Tsalisath ( Latifah ketiga )

Asma͛ latifah ke 3 ini di khususkan kepada para malaikat Rahmat, Asma͛ ini mempunyai
ketaatan luar biasa bagi mereka, Dan asma͛ ʹ Asma͛ Latifah ke 3 ini lebih lebih di khususkan
bagi Malaikat Israfiil As, dan Asma͛2 ini di tulis pula pada dahinya malaikat Israfiil AS yang
mendiami Alam Qudrat sebelah kanan, Dia Israfiil AS menunggu untuk di perintah meniup
sengkala / terompet, Akan berkumpul dengan Asma͛ ini semua golongan ruh, Dan inilah Asma͛

Latifah ke 3 yang dimaksud :

Tsahiitsin maataytin saman saman saymiiman bitayan yamqoyan haatuulin yamuukhin
huuhin maayukhin

Tafsir dengan bahasa arabnya adalah :

Antal mutajabbiru aynal mutajabbruuna, Antal mutakabbiru aynal mutakabbiruuna antal
hayyul qoyyuumu, Ajibuu ya ma͛syaral ͚awani bi idznillahi.

Artinya :

͞Engkau yang maha gagah mana mereka para yang gagah, Engkau maha sombong
mana mereka yang sombong Engkau yang maha hidup dan maha berdiri dengan sendirinya,
Wahai kalian sekumpulan ͚Awan hadirlah dengan idzin Allah swt͟.
Ketahuilah wahai saudaraku sesungguhnya Asma͛ Asma͛ yang suci ini, Jika anda
mengucapkannya akan bergetarlah 7 lapis bumi dan gunung gunungnya karena begitu
agungnya asma͛ tsb, Dan akan cepat secepat cepatnya datang pada anda semua malaikat
golongan ruhanny dan semua arwah dan golongan Jin untuk hadir dihadapan anda, Khodam
dari asma͛ ini merupakan para malaikat serba putih dan tangan tangan mereka memegang
tumbak yang berbendera terbuat dari cahaya putih bersinar terang.

Apabila anda bacakan Asma͛ tsb dihadapan para pembesar yg gagah maka tercengang
dan heran kepada anda serta bisu lidah lidah mereka, dan begitu juga jika asma͛ ini anda
bacakan dihadapan musuh2, orang hasud serta orang yang akan menganiayaya mereka akan
kaget serta terkunci lidahnya. Asma͛ ini dapat anda gunakan / bacakan untuk mengikat lidah (
tidak bisa berbicara ), Benteng / Tameng Dzohir maupun ghaib, Pada semua jenis kesehatan,
membahayakan musuh / lawan , dan asma͛ ini dapat anda gunakan untuk menarik hadir semua
malaikat yang Allah swt tempatkan di semua penjuru dunia, mereka tidak akan menentang
terhadap semua perintah anda, Tidaklah engkau bacakan Asma͛ ini kecuali anda dalam keadaan
suci baik tempat, pakaian dan badan, Dan tidak lah anda baca Asma͛ ini kecuali pada perkara
perkara yang di ridhai Allah swt.

Latifatur Rabi͛ah ( Latifah ke empat )

Asma͛ Latifah ke empat ini tertulis pada dahinya Malaikat Jibril AS yang menempati
Alam Qudrat sebelah kiri, Dia menunggu untuk di perintahkan menurunkan wahyu ilahi pada
orang2 terpilih, Dan Asma͛ ini Allah swt khususkan pula untuk para malaikat yang bertugas di
Lauhil Mahfudz merekalah yang menjaga keseimbangan semua Alam dan Ilmu ilmu yang tinggi,
tatkala mereka dipanggil dengan Asma͛ ini maka mereka akan menjawab memenuhi panggilan
anda dengan mendengar dan ta͛at, dan asma͛ ini juga yang sering di bacakan oleh nabi Isa AS
ketika mendapatkan masalah masalah yang pelik dan rumit, Dan inilah Asma͛ latifah ke empat
yang dimaksud :

Thosyin Thosyin thosyatin thosyahin yuhaniitin huumayaatin huutsawatin jallallahu ͚azza wa
jalla wahuwa ͚ala kulli syay-in qodir

Tafsirnya dengan bahasa arab :

Subhanaka Ya hayyu subhanaka Ya Qoyyumu Subhanaka Ya ͚Amadu Subhanaka ya man lam
yalidu walam yuladu walam yakun lahu kufuwan ahadu Lailaha illa anta wala qodira ghairuka
wala ma͛buuda siwaaka,

Artinya :

͞ Maha suci engkau wahai Dzat yang maha hidup, maha suci engkau wahai Dzat yang
maha berdiri dengan sendirinya, Maha suci engaka wahai dzat tempat bersandar, maha suci
engkau wahai dzat yang tidak beranak dan di peranakan dan yang tidak ada sesuatupun yang
menyerupaimu, Tiada tuhan selain engkau ya allah, Dan tidak ada yang berkuasa kecuali
engkau serta tiada yang disembah selain engkau ya allah ͟.

Asma͛ di atas ini mempunyai keta͛atan yang luar bisa bagi semua para malaikat, Tatkala anda
bacakan dan memanggil mereka maka mereka akan menjawab dengan kehadirannya di
hadapan anda, Asma͛ ini dapat anda bacakan / gunakan pada semua amal - amal yang baik dan
taqwa. ( keterangan serta kayfiyah asma͛ ini memang singkat sesuai kitab aslinya ).

Latifatul Khomisah ( Latifah kelima )

Asma͛ latifah kelima ini mempunyai 7 asma͛ yang telah Allah swt ajarkan pada Malaikat
Mikail AS, Asma͛ Latifah kelima ini senantiasa di tasbihkan oleh para malaikat yang mendiami
Alam Rafi͛ ke 7 yaitu suatu alam yang berlokasi diantara Alam Lauhil Mahfudz dan Alam ͚Arsy,
allah SWT menempatkan para Khodam malaikat yang terbuat dari cahaya pada asma͛ ini,
mereka para Khodam asma͛ ini yang senantiasa membantu seluruh para nabi, pada tangan2
khodam malaikat ini terdapat berbagai macam senjata perang yang terbuat dari cahaya,
Mereka akan pergi sekejap mata untuk menghukum para golongan ruhanny langit dan bumi
yang membangkang, Tatkala anda bacakan Asma͛ ini untuk memanggil mereka, maka mereka
akan menjawab nya dengan hadir dihadapan anda, para khodam dari asma͛ ini dapat anda
gunakan pada segala sesuatu dari berbagai macam perbuatan yang baik dan taqwa, Juga dapat
anda perintahkan untuk menurunkan para Malaikat Tsaqufah ( yang diwakilkan pada setiap
arah mata angin dan musim ), Asma͛ ini merupakan asma͛ yang suci serta mulia, Asma͛ ini
tertulis pula pada keningnya malaikat Mikail AS, Inilah 7 Asma dari Asma͛ Latifah ke 5 yang di
maksud :

Syaahan Syawiinin Kanuupasyin Lawnaymin Kaylaymin Ya͛thaysyin Baalahin
Tafsir nya dengan bahasa arab :
Subhanaka Ya Allahu Ya Jabbaru, subhanaka Ya Allahu Ya Qahharu, Subhanaka Ya man
Ya͛lamu maa yatasaqitu min waraqin, Subhanaka Ya man tarada bil kibriya-I wal waqaari,
Subhanaka man ahsa jami͛al ͚amaari, Ta͛alayta rabbi ͚amma yaquludz dzolimuuna uluwwan
kabiira.

Artinya :

͞ Mahasuci engkau ya Allah wahai dzat yang maha gagah, Maha suci engkau ya allah
yang maha memaksa, Maha suci engkau wahai dzat yang mengetahui apa apa daun yang jatuh
dari pohonnya, mahasuci engakau wahai dzat yang diliputi kebesaran dan keagungan, Maha
suci engkau wahai dzat yang menghitung semua umur, Engkau sangat maha tinggi wahai
tuhanku dari apa ʹ apa yang di ucapkan oleh orang ʹ orang yang dzolim, Engkau maha tinggi
serta maha besar ͟.

Ketahuilah wahai saudaraku mudah2 an Allah SWT memberikan Taufiq nya padamu,
Sesungguhnya jika anda bacakan Asma tsb Maka akan turun para malaikat yang bersinar
dihadapan anda, Pada tangan mereka terdapat pedang ʹ pedang yang terbuat dari cahaya yang
menunggangi pasukan kuda yang juga terbuat dari cahaya, Mereka merupakan pasukan
pelempar lembing / tumbak yang dapat anda perintahkan pada segala sesuatu seperti,
Mengusir mahluq halus, jin, setan serta ifrit2 yang menggangu, Juga dapat anda perintahkan
untuk membuat hijab / benteng lahir maupun ghaib, membakar, Menyambar, Mengikat lidah,
dan menyuruh malaikat golongan ruhany dan bumi, dan juga dapat anda perintahkan pada
segala sesuatu dengan izdin Allah SWT.

Latifatus Sadisah ( Latifah ke enam )

Latifah ke enam terdiri dari 7 Asma͛ yang Allah SWT telah ajarkan pada Malaikat Izrail
AS, Dengan 7 Asma͛ inilah malaikat Izrail AS dapat mencabut nyawa, Inilah Asma͛ Latifah ke
enam yang dimaksud :

Kasyla͛in Ya͛lasin Ya͛kalamin Syatyakaalin Jam͛ahum ( jam͛ahum bukan termasuk asma͛ ),
makaaya Nun kuluwan.
Tafsirnya dengan bahasa arab :
Ana Alhaliqu Ana Al-Baari-u Ana Al-Mubdi-u Ana Al Fa͛aalu lima uridu Ana Al Muhyi wal
mumiitu Ana Al Jabbaru wal mutakabbiru Ana Al-Ghaffaru al mutafarridu bir rahmati,
Ukhrujii ayyatuhar ruuha sami͛atan muti͛atan li amrillahi.

Artinya :

͞ Aku yang maha menciptakan, Aku yang maha memulai, aku yang maha tempat
kembali, Aku yang maha membuat pada apa yang aku kehendaki, Aku yang maha
menghidupkan dan yang maha mematikan mematikan, aku yang maha gagah dan maha besar,
Aku yang maha mengampuni , yang maha tunggal denga rahmat, keluar lah wahai ruh denagn
mendengar dan ta͛at pada perintah Allah SWT.

Ketahuilah wahai saudaraku Allah swt telah menolong anda, Sesungguhnya 7 Asma͛ yang agung
ini senantiasa dibaca oleh para pemilik kesucian yang luhur dan para pembesar yang senantiasa
menjaga segala sesuatu dengan taqwa pada Allah SWT, 7 Asma͛ diatas ini dita͛ati yang luar
biasa oleh semua Aflak ( Alam Semesta ), Dan juga di ta͛ati oleh semua para malaikat yang
bertasbih di alam semesta ini.

Ketahuilah jika anda membaca ke 7 Asma͛ ini ketika anda akan masuk pada seorang
pembesar / pejabat atau raja yang aniayaya serta melampaui batas, atau anda bacakan ketika
berhadapan dengan musuh yang ingin anda kalahkan, Atau orang hasud yang ingin anda
kembalikan segala tipu dayanya, maka bacalah ke 7 Asma͛ ini niscaya mereka bingung, kaget,
heran , tercengang serta bisu kaku lidahnya, janganlah and abaca asma͛ tsb kecuali ketika anda
sedang menghadapi masalah atau perkara yang penting, Dan Asma͛ inilah yang mampu
mengalahkan semua goolngan ruhanny langit dan bumi, Asma͛ ini sangat bermanfa͛at dengan
idzin Allah SWT untuk mengikat lidah, masuk pada para raja, pembesar, pejabat, Melihat dalam
mimpi hal - hal yang tersembunyi , membuat perjanjian dengan para raja ʹ raja malaikat
ruhanny, Memahami kabar kabar ghaib di seluruh penjuru bumi, benten / tameng yang sangat
agung, Panah yang sangat panas dan besar bagi mereka para penggangu dari golongan Jin,
Setan dan manusia.

Demikian pembahasan 6 Asma͛ Latifah yang terkenal dengan sebutan Asma͛ Bilathah, 6 Asma͛
latifah ini yang ada pada nabi Sulaiman AS yang merupakan Haikal Agung , Asma͛ 6 latifah
inilah yang membuat malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Izrail Alahimus salam duduk bersimpuh pada
hari perjanjian Arwah.

4 komentar:

  1. Terkena masalah kehidupan: masalah asmara, madalah kerejekian, mslh karir jabatan, menrtralisir energi negatif dll.Usaha kemana2 blm ada hasil? Hub: 0815 6766 2467.

    BalasHapus
  2. Sy sedang banyak hutang dan tidak punya uang untuk bayar

    BalasHapus